Ankara İdare Hukuku Avukatı Gökhan Yıldırım

Ankara barosuna kayıtlı olan avukat Gökhan Yıldırım, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku gibi çeşitli alanlarda hukuki hizmetler sunmaktadır.

ankara avukat gökhan yıldırım
idare hukuku avukatı
idare hukuku

İdare hukuku, devletin idari faaliyetleri ile ilgili hukuk kurallarını ve bu faaliyetlerden doğan hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukukunun özellikleri, diğer hukuk dallarından farklıdır. Bu özellikler şunlardır:

 • Kamu Hukuku Niteliği: İdare hukuku, kamu hukuku kapsamında yer alır ve devletin ve kamu otoritesinin faaliyetleri ile ilgilidir. İdare hukuku kuralları, devletin yürütme organının işlemleri ve kamu hizmetlerinin düzenlenmesiyle ilgilidir.
 • İdari İşlem ve İşlemlere İlişkin Hukuk Kuralları: İdare hukuku, idari işlem ve işlemlere ilişkin hukuk kurallarını içerir. İdare işlemleri, idari bir makam tarafından gerçekleştirilen işlemlerdir ve idare hukuku, bu işlemlerin yapılması, sonuçlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili kuralları düzenler.
 • Yönetim İşlem ve Faaliyetlerine Yönelik Hukuk Kuralları: İdare hukuku, kamu yönetimi ile ilgili işlem ve faaliyetlere yönelik hukuk kurallarını içerir. Bu kurallar, kamu hizmetlerinin yürütülmesi, kamu kaynaklarının kullanımı ve kamu hukuku ile ilgili diğer konuları kapsar.
 • İdari Yargı: İdare hukuku, idari yargı organlarında çözümlenen davalar ile ilgilidir. İdare hukuku kuralları, idari yargı organlarının yetkileri, işleyişi ve idari davaların çözümlenmesi ile ilgili kuralları içerir.
 • Kamu Otoritesine İlişkin Hukuk Kuralları: İdare hukuku, kamu otoritesinin kullanımı ile ilgili hukuk kurallarını içerir. Bu kurallar, kamu otoritesinin kullanımı sırasında gözetilmesi gereken esasları, kamu otoritesinin kötüye kullanımının sonuçlarını ve kamu görevlilerinin sorumluluğunu düzenler.
 • İdare Hukuku ve Ceza Hukuku İlişkisi: İdare hukuku ile ceza hukuku arasında yakın bir ilişki vardır. İdare hukuku kuralları, kamu görevlilerinin yasalara uygun hareket etmelerini sağlamak amacıyla ceza hukuku kurallarının uygulanmasına da yardımcı olur.

Ankara idare hukuku avukatı, idare hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır ve idari işlemlere karşı müvekkillerini savunur, idari davalarda hukuki destek sağlarlar. İdare hukukunun özellikleri konusunda bilgi sahibi olan bir Ankara idare hukuku avukatı, müvekkillerine daha iyi hizmet verebilir.

İdare Hukukunun Özellikleri Nelerdir?

idare avukatı
idare hukuku

İdare hukuku, devletin idari faaliyetleri ile ilgili hukuk kurallarını ve bu faaliyetlerden doğan hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukukunun özellikleri, diğer hukuk dallarından farklıdır. Bu özellikler şunlardır:

 • Kamu Hukuku Niteliği: İdare hukuku, kamu hukuku kapsamında yer alır ve devletin ve kamu otoritesinin faaliyetleri ile ilgilidir. İdare hukuku kuralları, devletin yürütme organının işlemleri ve kamu hizmetlerinin düzenlenmesiyle ilgilidir.
 • İdari İşlem ve İşlemlere İlişkin Hukuk Kuralları: İdare hukuku, idari işlem ve işlemlere ilişkin hukuk kurallarını içerir. İdare işlemleri, idari bir makam tarafından gerçekleştirilen işlemlerdir ve idare hukuku, bu işlemlerin yapılması, sonuçlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili kuralları düzenler.
 • Yönetim İşlem ve Faaliyetlerine Yönelik Hukuk Kuralları: İdare hukuku, kamu yönetimi ile ilgili işlem ve faaliyetlere yönelik hukuk kurallarını içerir. Bu kurallar, kamu hizmetlerinin yürütülmesi, kamu kaynaklarının kullanımı ve kamu hukuku ile ilgili diğer konuları kapsar.
 • İdari Yargı: İdare hukuku, idari yargı organlarında çözümlenen davalar ile ilgilidir. İdare hukuku kuralları, idari yargı organlarının yetkileri, işleyişi ve idari davaların çözümlenmesi ile ilgili kuralları içerir.
 • Kamu Otoritesine İlişkin Hukuk Kuralları: İdare hukuku, kamu otoritesinin kullanımı ile ilgili hukuk kurallarını içerir. Bu kurallar, kamu otoritesinin kullanımı sırasında gözetilmesi gereken esasları, kamu otoritesinin kötüye kullanımının sonuçlarını ve kamu görevlilerinin sorumluluğunu düzenler.
 • İdare Hukuku ve Ceza Hukuku İlişkisi: İdare hukuku ile ceza hukuku arasında yakın bir ilişki vardır. İdare hukuku kuralları, kamu görevlilerinin yasalara uygun hareket etmelerini sağlamak amacıyla ceza hukuku kurallarının uygulanmasına da yardımcı olur.

Ankara idare hukuku avukatları, idare hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır ve idari işlemlere karşı müvekkillerini savunur, idari davalarda hukuki destek sağlarlar. İdare hukukunun özellikleri konusunda bilgi sahibi olan bir Ankara idare hukuku avukatı, müvekkillerine daha iyi hizmet verebilir.

İdari Yargı Nedir?

İdari yargı, idari işlemlere karşı yapılan itirazların ve idare tarafından uygulanan cezai yaptırımların incelendiği ve karara bağlandığı bir yargı dalıdır. Bu alanda çalışan yargı mensuplarına idari yargıçlar denir.

İdari yargı, devlet idaresinin hukuka uygunluğunu ve hukukun üstünlüğünün korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. İdari yargı organları, idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlerler. Bu nedenle, idarenin yürütmüş olduğu işlemlerinden veya alınmış olduğu kararlardan mağdur olan kişiler, idari yargı mercilerine başvurarak haklarını arayabilirler.

İdari yargı, idari işlemlere itiraz eden tarafların haklarını korumayı amaçlayan bir hukuk dalıdır. İdari yargı, genellikle idare hukuku ile birlikte anılır. İdare hukuku, idare işlemlerinin nasıl yapıldığını ve hangi esaslar doğrultusunda hareket edildiğini düzenlerken, idari yargı, idare işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyerek idarenin hukuk devleti ilkelerine uygunluğunu sağlamaktadır.

Ankara idare hukuku avukatı, idari yargıda hizmet veren avukatlardır. Bu avukatlar, müvekkillerinin idari işlemlere karşı itirazlarını ve haklarını korumak için idari yargıda dava açabilirler. İdari yargı, hem bireylerin hem de şirketlerin haklarını koruyan önemli bir hukuk dalıdır ve idari işlemlere itiraz eden taraflar için önemli bir başvuru yoludur.

Sonuç olarak, idari yargı, idare işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyen ve idare tarafından uygulanan cezai yaptırımların incelendiği bir yargı dalıdır. Ankara idare hukuku avukatı, müvekkillerinin idari işlemlere karşı itirazlarını ve haklarını korumak için idari yargıda hizmet verirler.

İdari Dava Nedir?

idari dava nedir
idari dava nedir

İdari dava, idari işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla idari yargı mercilerinde açılan davaların genel adıdır. Bu davalar, bireylerin veya şirketlerin devletle olan hukuki ilişkileriyle ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için açılır.

İdari davalarda, idari işlemlerin yasalara uygunluğu, kamu yararının korunması, idarenin hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi gibi konular ele alınır. İdari davalara konu olan işlemler arasında vergi cezaları, izin ve ruhsat işlemleri, kamu ihaleleri, personel işlemleri ve diğer birçok konu yer alabilir.

İdari dava, idari yargı mercilerinde görülür ve genellikle idari mahkemelerde açılır. İdari davalarda, uyuşmazlıkların çözümü için belirli prosedürler ve süreçler takip edilir. İdari dava süreci, başvurunun yapılması, idari işlemin iptali için dava açılması, yargılama süreci ve karar aşamalarını içerir.

Ankara idare hukuku avukatı, idari dava sürecinde müvekkillerine yardımcı olan hukuk uzmanlarıdır. İdari davalarda uzmanlaşmış avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunmak ve yasal süreci takip etmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptirler. Ankara idari dava avukatları, müvekkillerinin idari işlemlerle ilgili uyuşmazlıklarını çözmek için hukuki destek sağlarlar.

İdari Yargıda Dava Türleri Nelerdir?

İdari yargıda dava türleri, idari işlem ve eylemlere karşı açılan davalara göre farklılık gösterir. İdari dava türleri şunlardır:

İptal Davası: İdari işlemler veya eylemler hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, bu işlemlerin veya eylemlerin yok hükmünde sayılması için açılan davalardır. İdari işlemler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan işlemlerdir. Örneğin, bir belediyenin bir vatandaşa verdiği bir ruhsat veya izin gibi.

Tam Yargı Davası: İdari işlemler veya eylemler nedeniyle kişisel hak veya menfaatleri zarar gören kişiler tarafından açılan davaları kapsar. Bu davada amaç, zarar gören kişinin uğradığı zararın tazmin edilmesidir. Örneğin, bir kamu kurumunun yanlış bir kararından dolayı bir vatandaşın uğradığı maddi zararın tazmini için açılan dava.

İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar: Kamu kurumları ile özel kişiler arasındaki sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Bu tür davalarda, kamu kurumları sözleşmenin tarafı olduğu için idari yargıda görülür.

Seçim İptali Davası: Siyasi partiler veya adaylar tarafından, seçim sonuçlarına karşı açılan davalardır. Bu tür davalarda amaç, seçim sonuçlarının hukuka uygun olmadığının tespit edilmesi ve seçimlerin yenilenmesidir.

İdari yargıda dava türleri, uyuşmazlığın niteliğine göre farklılık gösterir. İdari yargıda dava açmadan önce, hangi dava türünün açılacağına karar vermek önemlidir. Bu nedenle, bir avukattan ya da hukuk danışmanından profesyonel yardım almak faydalı olabilir.

İdari Dava Aşamaları

ankara idare mahkemesi
ankara idare mahkemesi

İdari Dava Aşamaları, idari bir işlemin veya eylemin iptali, tamamen veya kısmen yürütülmesinin durdurulması veya bir zararın giderilmesi istemiyle açılan idari davaların yargılaması sürecidir. İdari dava aşamaları şu şekildedir:

 • İdari Başvuru: İdari dava açmadan önce, idari işlemden etkilenen kişinin öncelikle idari başvuru yapması gerekmektedir. İdari başvuru, idareye yapılan ve idarenin işlem yapmasını, yapmamasını veya yanıt vermesini talep eden bir işlemdir.
 • İdari İşlem Tesis Edilmesi: İdari başvuru sonrasında idare, başvuruyu inceler ve kararını verir. İdari işlem, idarenin yaptığı veya yapmadığı işlemdir.
 • İdari Dava Açma: İdari işlemden etkilenen kişi, idari işlemi kendisi için hukuka uygun bulmazsa idari dava açabilir. İdari dava, idarenin vermiş olduğu işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesini sağlar.
 • İdari Dava Açıldıktan Sonraki Aşama: İdari dava açıldıktan sonra, idari yargı süreci başlar. İdari yargı sürecinde, idari mahkemeler tarafından davanın incelenmesi ve karar verilmesi işlemi yapılır.
 • İstinaf ve Temyiz Aşaması: İdari dava sonucunda verilen karara karşı taraflar, istinaf veya temyiz yoluyla üst mahkemeye başvurabilirler. İstinaf, bir üst mahkemeye yapılan başvurudur ve ilk derece mahkemesinin kararını inceleyerek, yanlış veya hatalı karar verdiği düşünülen hususların düzeltilmesini sağlar. Temyiz ise, bir üst mahkemeye yapılan başvurudur ve istinaf kararlarına karşı yapılan bir başvurudur.
 • Yürütmenin Durdurulması: İdari dava sürecinde, davacı tarafından yürütmenin durdurulması talebinde bulunulabilir. Yürütmenin durdurulması talebi, idarenin verdiği işlemin uygulanmasını geçici olarak durdurur.

İdari dava aşamalarında, işlemin yasal dayanağı, hukuka uygunluğu ve usulüne uygunluğu gibi konular incelenerek karar verilir. Bu nedenle, idari dava sürecinde uzman bir avukatın desteği önemlidir. Ankara idare hukuku avukatı, idari dava süreçlerinde müvekkillerine hukuki destek sağlayarak haklarını korur ve gerekli işlemleri yaparlar.

Ankara İdare Mahkemesi

Ankara İdare Mahkemesi, Türkiye’de idari yargının en üst düzey mahkemesi olan Danıştay’a bağlı bir mahkemedir. Ankara’da bulunan mahkeme, idari yargıda ilk derece mahkemeleri olan İdare Mahkemeleri arasında özel bir konuma sahiptir. İdare hukukuna ilişkin pek çok davaya baktığı için, Ankara İdare Mahkemesi Türkiye’nin idare hukuku başkenti olarak da bilinir.

Ankara İdare Mahkemesi‘nde açılan davalar genellikle birkaç aşamadan oluşur. İlk aşama, davacının dilekçesini mahkemeye sunmasıdır. Dilekçe, idari işleme veya eyleme ilişkin ayrıntılı bilgi içermeli ve davanın gerekçesi açıkça belirtilmelidir. İkinci aşama, mahkemenin davayı kabul etmesidir. Kabul edilen davalarda, tarafların savunmaları alınır ve deliller toplanır. Son aşama ise, mahkemenin kararını açıklamasıdır. Bu aşamada, mahkeme, davanın reddi ya da kabulüne karar verebilir.

Ankara İdare Mahkemesi‘nin kararlarına itiraz edilebilir. Bu durumda, itiraz edilen karar, Danıştay’a götürülür ve Danıştay, mahkemenin kararını onaylayabilir, kısmen onaylayabilir veya iptal edebilir.

İdari Yargıda Dava Açma Süresi

İdari yargıda dava açma süresi, idari işlem veya eylemin tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre, davanın açılması için kesin ve zorunlu bir süredir.

Ancak bazı durumlarda bu süre, bazı özel durumlar nedeniyle uzayabilir veya kesilebilir. Örneğin, idari işlemin tebliğ edilmediği durumlarda süre işlemeye başlamaz veya dava açma süresi, idari işlemin iptaline ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.

Ayrıca, idari işlemin veya eylemin hukuka aykırı olduğunun farkına varıldığı tarihten itibaren dava açma süresi 60 gün ile sınırlı değildir. Hukuka aykırılığın farkına varıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde dava açılabilir. Bu sürenin hesaplanmasında ise, hukuka aykırılığın farkına varma tarihi önemlidir.

İdari yargıda dava açma süresi, davacıların haklarını korumak ve davalarını zamanında açabilmeleri için oldukça önemlidir. Bu süreye uyulması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde, davanın reddi veya zamanaşımı gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.

İdari Davalarda Avukatla Çalışmanın Önemi

İdari davalar, çoğu zaman kamu hizmeti ile ilgili olduğu için, bu davaların sonuçları diğer insanların hakları ve hizmetleri için de önemlidir. Bu nedenle, bir avukatın, müvekkilinin haklarını en iyi şekilde savunmak için çalışması gerekmektedir.

Ankara, Türkiye’nin başkenti ve büyük bir idari merkezidir. Ankara İdare Mahkemesi, bu nedenle birçok idari dava için önemli bir yerdir. Ankara İdare Mahkemesi’nde bir davayı kazanmak için, doğru avukatı seçmek önemlidir. Ankara’da idari davalar konusunda uzman bir avukatın seçilmesi, davanın olumlu sonuçlanması için önemlidir.

İdare Hukuku Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

idare hukuku avukatı
ankara idare hukuku avukatı

İdare Hukuku’nda uzmanlaşmış avukatlar olarak, Avukat Gökhan Yıldırım Hukuk Ofisi adına birçok alanda hizmetlerimiz bulunmaktadır. Ankara idare hukuku avukatı olarak davalarında müvekkillerimizin haklarını koruyarak, yüksek standartlarda hizmet sunmaktayız. İşte ofisimizin sunduğu bazı hizmetler:

İdare Hukuku Danışmanlığı:

İdare hukuku ile ilgili her türlü konuda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. İdare hukukundan kaynaklanan hakların nasıl korunabileceği, idari işlemlere karşı nasıl itiraz edileceği ve idari davaların nasıl açılacağı konusunda müvekkillerimize yol gösteriyoruz.

İdari Dava Açma ve Takip Etme:

İdari davaların açılması, takibi ve sonuçlandırılması konusunda müvekkillerimize profesyonel destek sağlıyoruz. İdari yargıda, müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde koruyarak, sonuç odaklı çözümler sunuyoruz.

İdari İşlem İptali Davaları:

Müvekkillerimizin, idari işlem kararlarının iptali taleplerine yönelik hukuki süreçleri yönetiyoruz. İdari işlem iptali davaları, uzmanlık gerektiren bir alandır ve hukuki tecrübemiz ile müvekkillerimizin haklarının korunmasına yardımcı oluyoruz.

Kamu İhale Hukuku:

Kamu ihalelerinde, müvekkillerimizin yasal haklarını korumak için destek sağlıyoruz. İhale süreci boyunca, ihale şartlarının uygunluğunu kontrol ederek, müvekkillerimizin ihale sürecindeki haklarını savunuyoruz.

Vergi Davaları:

İdare Hukuku’nun bir dalı olan vergi hukuku konusunda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Vergi davalarında, müvekkillerimizin haklarını savunarak, en iyi sonuçların alınmasını sağlıyoruz.

İdari Yargıtay İncelemesi:

İdari yargıda verilen kararların temyiz edilmesi sürecinde, müvekkillerimize İdari Yargıtay incelemesi hizmeti sunuyoruz. Uzman avukatlarımızla, müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunarak, kararların temyiz edilmesinde yardımcı oluyoruz.

Ankara idare hukuku avukatı,  Gökhan Yıldırım Hukuk Bürosu olarak, idare hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlarımızla müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. İdare hukuku alanında yaşadığınız sorunlarda bizimle iletişim kurabilir, müvekkillerimize sunduğumuz profesyonel hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
2 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Aysel AVCI
Aysel AVCI
1 yıl önce

Merhabalar; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında nelere bakılmaktadır. Ankara idare hukuku avukatı olarak yardımcı olabilir misiniz. Teşkkürler