Ankara Gayrimenkul Avukatı Gökhan Yıldırım

Ankara barosuna kayıtlı olan avukat Gökhan Yıldırım, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku gibi çeşitli alanlarda hukuki hizmetler sunmaktadır.

ankara avukat gökhan yıldırım
gayrimenkul-hukuku-nedir
ankara-gayrimenkul-avukati

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların sahipliği, devri, kiralanması ve kullanılması gibi konuları inceleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, mülkiyet hakları, tapu işlemleri, kira sözleşmeleri, ipotekler ve gayrimenkul edinim süreçleri gibi konuları kapsar. Gayrimenkul hukuku, bireylerin ve işletmelerin taşınmaz malvarlıklarını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlar.

Gayrimenkul hukuku alanında çalışan profesyoneller, genellikle “gayrimenkul avukatları” olarak adlandırılır. Gayrimenkul avukatları, mülk sahipleri, kiracılar, geliştiriciler ve yatırımcılar gibi çeşitli taraflara hukuki danışmanlık sağlar.

Gayrimenkul Avukatı Kimleri Temsil Eder?

gayrimenkul-avukati-kimleri-temsil-eder
gayrimenkul alim satim islemleri Avukat Gökhan Yıldırım

Bir gayrimenkul avukatı, çeşitli konularda hukuki danışmanlık sağlayarak ve yasal süreçleri yönlendirerek müvekkillerini temsil eder. Gayrimenkul hukuku avukatları genellikle taşınmaz mal sahipleri, kiracılar, geliştiriciler, inşaat şirketleri, emlak acenteleri ve yatırımcılar gibi bir dizi farklı tarafları temsil edebilir.

Gayrimenkul Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Gayrimenkul avukatları, genellikle taşınmaz mal mülkiyeti ve ilişkili hukuki meselelerle ilgilenirler. Bu alanda çalışan avukatlar, çeşitli hukuki konulara müdahil olabilirler:

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu İptali ve Tescil Davaları, gayrimenkul mülkiyetiyle ilgili hukuki konuları düzenleyen davalardır. Bu tür davalar, genellikle tapu kayıtlarının düzeltilmesi, değiştirilmesi veya yeni mülk sahiplerinin kaydedilmesi gerektiğinde ortaya çıkar. Tapu iptali ve tescil davaları’nın ana konuları:

Tapu İptali Davaları: Tapu kayıtlarında bir hata, hile, dolandırıcılık veya hukuksuzluk olduğunda bu tür bir dava başlatılır. Örneğin, sahte belgelerle yapılmış bir tapu işlemi durumunda, gerçek sahibin tapu kaydının iptali için dava açılabilir.

Tescil Davaları: Genellikle mülk sahipliğiyle ilgilidir. Özellikle bir mülkün sahibinin değiştirilmesi veya yeni bir mülk sahibinin tapu kaydının yapılması gerektiğinde bu tür davalara ihtiyaç duyulur. Miras, satış veya hibe yoluyla mülk devri gibi durumlar bu tür davalara örnek olarak verilebilir.

İhtiyati Tedbir Kararları: Tapu İptali ve Tescil Davaları sürecinde, dava sonuçlanana kadar mülkün durumunu korumak için mahkemeden ihtiyati tedbir kararları alınabilir.

İzale-i Şuyu Davaları: Miras yoluyla bölüşülemeyen veya paylaşılamayan mülklerin paylaştırılması amacıyla açılan davalar olarak da bilinir.

Gayrimenkul hukuku içerisinde bu tür davalar, genellikle gayrimenkul sahipleri, mirasçılar veya tapu kayıtlarının değiştirilmesi gereken diğer ilgili taraflar tarafından başlatılır. Tapu İptali ve Tescil Davaları, hukuki süreçlerin adil bir şekilde yürütülmesini sağlamak için yargı mercileri nezdinde çözümlenir.

Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davaları

Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davaları, genellikle miras yoluyla elde edilen gayrimenkullerin paylaştırılması ve kaydedilmesi süreçlerini düzenleyen gayrimenkul hukuk davalardır. Bu tür davalarda, mirasçılar arasında mülkün paylaştırılmasıyla ilgili anlaşmazlıklar veya eksiklikler ortaya çıkar. Davaların Ana Konuları:

Mirastan Pay Alma: Mirasçılar arasında mirasın paylaştırılmasıyla ilgili anlaşmazlıklar, bu tür davaların temelini oluşturur. Her mirasçının adil ve hukuki olarak belirlenmiş bir pay almasını sağlamak amacıyla dava açılabilir.

Paylaştırma Sözleşmelerinin Hazırlanması: Mirasın adil bir şekilde paylaştırılması için bir sözleşme hazırlanması gerekebilir. Bu sözleşme, mirasçılar arasında yapılan anlaşmayı ve paylaştırma planını belirtir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi: Eğer mirasın paylaştırılması işlemi sonucunda tapu kayıtlarında hatalar oluşmuşsa, bu durum tapu iptali ve tescil davasına yol açabilir. Özellikle paylaştırma sonrasında tapuda gereken değişiklikler yapılmamışsa, bu dava türü başvurulur.

İhtilaflı Durumların Çözülmesi: Mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların hukuki yollarla çözülmesi amacıyla da bu tür davalara başvurulabilir.

Bu tür davalar, miras yoluyla elde edilen mülklerin adil ve yasal bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak için başvurulan hukuki yolları temsil eder. Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davaları, mirasçıların haklarını korumak ve miras sürecini düzenlemek için gayrimenkul hukuku içerisin de yargı mercileri nezdinde çözümlenir.

Vekillik Görevinin Kötüye Kullanılması

Vekillik Görevinin Kötüye Kullanılması davası, genellikle bir vekilin (avukat, mali müşavir, taşınmaz alım-satım temsilcisi vb.) müvekkilinin menfaatine aykırı hareket etmesi veya görevini kötüye kullanması durumunda başvurulan bir hukuki yol olarak karşımıza çıkar. Bu tür davalar, gayrimenkul hukuku kapsamında da ortaya çıkabilir. Davanın Ana Konuları:

Yetki Kötüye Kullanımı: Vekilin, müvekkilin menfaatini gözetmeksizin, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi durumunda bu tür bir dava açılabilir. Özellikle gayrimenkul işlemlerinde, vekilin kendi çıkarları için müvekkilin menfaatini ihmal etmesi durumunda bu dava türü gündeme gelebilir.

Haksız Menfaat Elde Etme: Vekilin, gayrimenkul işlemleri sırasında kendi çıkarlarına haksız bir şekilde avantaj sağlaması veya müvekkilin zararına hareket etmesi durumunda bu dava türü başvurulabilir.

Sorumluluk ve Tazminat: Vekil, gayrimenkul işlemleri sırasında müvekkilin menfaatlerini korumakla yükümlüdür. Eğer vekil bu görevini yerine getirmez ve müvekkil zarar görürse, tazminat davası açılabilir.

İhlal Edilen Hakların İadesi: Vekil, müvekkilin haklarını ihlal etmesi durumunda, ihlal edilen hakların iadesi talebiyle bu tür bir dava açılabilir.

Bu tür davalar, vekillerin müvekkilin menfaatlerini korumakla yükümlü olduğu durumlarda, görevlerini kötüye kullanmaları veya müvekkilin aleyhine hareket etmeleri durumunda başvurulan hukuki yollardır. Gayrimenkul hukuku bağlamında, vekillerin gayrimenkul işlemlerini dürüstlük ve şeffaflıkla gerçekleştirmesi büyük önem taşır.

bilisim-avukati-ucretleri
tapu-iptali-ve-tescil-davalari

Hukuki Ehliyetin Bulunmaması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davaları

Hukuki ehliyet, bir bireyin yasal olarak kendi haklarını kullanma ve hukuki işlemlerde bulunma yeteneği anlamına gelir. Gayrimenkul hukuku bağlamında, bu, bir kişinin taşınmaz mallarla ilgili işlemlerde yasal olarak temsil edilme ve kararlar alma kapasitesini içerir. Ancak, bazen hukuki ehliyetin bulunmadığı durumlar ortaya çıkabilir ve bu, özellikle tapu iptali ve tescil davalarında önemli bir konudur.

Küçükler: Türk Medeni Kanunu’na göre, reşit olmayan kişiler (küçükler), belirli işlemleri gerçekleştirebilmeleri için yasal temsilci (genellikle ebeveynleri) gerektirirler. Dolayısıyla, bir küçüğün tapu üzerindeki işlemleri genellikle ebeveyni tarafından gerçekleştirilir. Küçüklerin hukuki ehliyeti olmadığından, tapu iptali ve tescil davaları bu bağlamda gündeme gelebilir.

Kısıtlılar: Medeni Kanun’a göre, kısıtlılar adı verilen kişilerin hukuki ehliyetleri sınırlanabilir. Bu kişilerin belirli işlemleri gerçekleştirebilmesi için kısıtlayıcı bir kararın kaldırılması veya belirli işlemlerde yasal bir temsilci kullanmaları gerekir. Eğer kısıtlı bir kişi, hukuki ehliyeti olmayan bir işlem gerçekleştirirse, tapu iptali ve tescil davaları gündeme gelebilir.

Diğer Durumlar: Hukuki ehliyetin olmadığı veya sınırlı olduğu diğer durumlar, kişinin zihinsel kapasitesini kaybetmesi veya başka nedenlerle hukuki ehliyetini kullanamaması olarak örnek verilebilir. Bu gibi durumlarda, tapu üzerindeki işlemler sıkça iptal edilir ve yeniden tescil edilir.

Hukuki ehliyetin olmadığı veya sınırlı olduğu durumlar, tapu işlemleri sırasında çeşitli sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla, bu tür durumlarla karşılaşıldığında, tapu iptali ve tescil davaları açılarak hukuki süreç yürütülür.

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları

Aile konutu, aile bireylerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan ve ailenin mal varlığı içinde özel bir öneme sahip olan taşınmaz mülktür. Türk Medeni Kanunu’na göre, aile konutu, aile birliğini ve aile fertlerinin huzurunu sağlamak amacıyla kullanılır. Aile konutu ile ilgili yapılacak tapu işlemleri, özellikle aile içi ilişkilerde önem arz eder ve bu tür durumlarla ilgili tapu iptali ve tescil davaları ortaya çıkabilir.

Boşanma Durumunda: Bir çiftin boşanması durumunda, aile konutunun geleceği önemlidir. Medeni Kanun’a göre, boşanan eşlerden biri, diğer eşin rızası olmadan aile konutunu satamaz, ipotek edemez veya üçüncü bir kişiye devredemez. Bu nedenle, boşanma sonrası aile konutunun tapu işlemleri sıkça gündeme gelebilir.

Ölüm Durumunda: Bir eşin vefat etmesi durumunda, aile konutunun mirasçıları arasında paylaşımı önemlidir. Mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, tapu iptali ve tescil davaları gündeme gelebilir.

Diğer Durumlar: Aile konutuna dayalı tapu iptali ve tescil davaları, aile içi anlaşmazlıklar, mülkiyetin belirlenmesi veya diğer hukuki süreçlerin sonucunda ortaya çıkabilir.

Aile konutuna dayalı tapu iptali ve tescil davaları, ailevi ve hukuki boyutlarıyla karmaşık olabilir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, bir gayrimenkul hukuku avukatı bularak hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Men-i Müdahale Davası

Men-i Müdahale Davası, kişilerin özel hayatlarına ve huzuruna müdahale eden davranışların yargıya taşınması için başvurulan bir hukuki süreçtir. Bu davada, mağdur olan taraf, müdahalenin durdurulmasını, özür dilenmesini veya maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Men-i müdahale, kişilerin temel haklarından biri olan özel hayatın gizliliğine saygı prensibine dayanır. Bu tür davalar, genellikle mahkemelerde görülür ve somut delillere dayanarak hakimin karar vermesiyle sonuçlanır.

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma davaları, devletin kamu yararı için özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları elde etmek amacıyla yasal bir süreç başlatmasıdır. Bu süreçte, devlet, söz konusu mülkün sahibine adil bir tazminat ödemek zorundadır. Kamulaştırma davaları genellikle imar projeleri, altyapı çalışmaları veya diğer kamusal hizmetler için gerekli olabilir. Davada, mülk sahibi ile devlet arasında tazminat miktarı ve diğer detaylar konusunda anlaşma sağlanamazsa, mahkeme süreci devreye girer ve hakim tarafından bir karar verilir. Bu karar, taraflar arasında adil bir tazminat belirler. Kamulaştırma davaları, hukuki bir süreç olduğundan, tüm tarafların yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde hareket etmesi önemlidir.

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız El Atma Davaları, gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilen önemli bir uyuşmazlık türüdür. Bu davalarda, bir taşınmaz malın sahibi olan kişi veya kurum, izinsiz ve yasal dayanak olmaksızın bu mülkün devlet veya üçüncü bir şahıs tarafından el konulduğunu iddia eder. Bu durum, mülk sahibinin haklarının ciddi şekilde ihlal edildiği anlamına gelir.

Kamulaştırmasız el atma davalarında, mahkeme, taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözmek ve adaleti sağlamak üzere yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde hareket eder. Bu süreçte, hukuki danışmanlık almak ve uzman bir avukattan destek almak, davaların adil bir şekilde sonuçlanmasında kritik bir rol oynar. Bu davalarda, mülk sahipleri haklarını korumak ve hukuki sürecin doğru işlemesini sağlamak için yasal yolları kullanma hakkına sahiptir.

Ortaklığın Giderilmesi Davaları (İzale-i Şüyu Davası)

Ortaklığın Giderilmesi Davaları, gayrimenkul hukuku içerisin de önemli bir konuyu ele alır. Bu davalar, birden fazla kişi veya tüzel kişi arasında ortak mülkiyete sahip olunan bir gayrimenkulün paylaşımının belirlenmesi amacıyla açılır. Taraflar arasında mal paylaşımı veya mülkiyetin devri konusunda anlaşma sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkar. İzale-i şüyu davaları kapsamında mahkeme, gayrimenkulün değerini belirler ve her bir ortağın hak ve hissesini adil bir şekilde tespit ederek mülkiyetin çözümünü sağlar. Bu tür davalarda, adil bir süreç ve doğru bir hukuki temsilat, tarafların haklarının korunmasında kritik öneme sahiptir. Bu sayede, ortaklığın giderilmesi davaları, gayrimenkul sahipleri arasındaki uyuşmazlıkların adil ve yasal bir şekilde çözülmesine olanak tanır.

men i mudahale davasi Avukat Gökhan Yıldırım
gayrimenkul-avukati-hangi-davalara-bakar

Gayrimenkul Alım Satım İşlemleri

Gayrimenkul Alım Satım İşlemleri, bir mülkün devri sırasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesini içeren önemli bir süreçtir. Bu süreçte, bir gayrimenkul hukuku avukatının rehberliği, tarafların haklarının korunmasında kritik bir rol oynar. Gayrimenkul hukuku avukatı, alıcı ve satıcının haklarını gözetir, sözleşmenin taraflarca adaletli bir şekilde yerine getirilmesini sağlar ve olası hukuki risklere karşı önlem alır. Ayrıca, tapu işlemlerinden, sözleşmelerin hazırlanmasına kadar geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık sunar. Bu sayede, gayrimenkul alım satım işlemleri adil, şeffaf ve yasal bir temelde gerçekleşir.

Yabancılar İçin Taşınmaz Alımı ile Vatandaşlık Başvurusu

Yabancılar İçin Taşınmaz Alımı ile Vatandaşlık Başvurusu, Türkiye’de gayrimenkul edinmek isteyen yabancı yatırımcılar için önemli bir fırsattır. Bu süreçte, bir gayrimenkul hukuku avukatının rehberliği, yatırımcının haklarını korumasında hayati bir rol oynar. Gayrimenkul hukuku avukatı, taşınmazın satın alınmasından, tapu işlemlerine kadar tüm süreci yönetir ve yasal zorunlulukların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Ayrıca, yabancı yatırımcının Türk vatandaşlığına geçiş başvurusunda da rehberlik eder. Bu sayede, yatırımcılar yasal süreçleri başarıyla tamamlar ve Türkiye’nin sunduğu avantajlardan en iyi şekilde yararlanırlar.

Ankara Gayrimenkul Hukuku Avukatı

ankara-gayrimenkul-hukuku-avukati
gayrimenkul avukati hangi davalara bakar 1 Avukat Gökhan Yıldırım

Avukat Gökhan YILDIRIM Hukuk Ofisi olarak Ankara gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış bir ekibiz. Müvekkillerimize, taşınmaz edinimi, tapu işlemleri, kira sözleşmeleri ve mülkiyet hakları gibi konularda kapsamlı hukuki destek sunuyoruz. Ankara’daki gayrimenkul projeleri ve yatırımlarının yasal süreçlerinde müvekkillerimize rehberlik ediyor, haklarını korumalarına yardımcı oluyoruz. Profesyonel ekibimiz, deneyimli gayrimenkul hukuku avukatlarından oluşmaktadır ve her aşamada müvekkillerimizin yanındayız. Siz de Ankara’da güvenilir ve uzman bir gayrimenkul avukatı arıyorsanız, Avukat Gökhan YILDIRIM Hukuk Ofisi olarak hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments